Územie regiónu

Celé územie verejno - súkromného partnerstva Občianskeho združenia MAS PRAMENE je vytvorené z 13 obcí podtatranského regiónu.
Počet obyvateľov k 31.12.2014:  21 498
Rozloha v km2:   290


Región OZ MAS PRAMENE patrí do územia prameňov riek Hornádu a Čierneho Váhu, na úpätí Nízkych Tatier, druhého najväčšieho slovenského pohoria (ktorých výška dosahuje až 2000 m), kde je dominantná najmä Kráľova hoľa (1948 m. n. m.). Územie sa vyznačuje nielen bohatstvom lesov, veľkým počtom čistých potokov, ale aj chránenou flórou a faunou.

Obce ležia v južnej časti Popradskej kotliny. Popradská kotlina predstavuje denudačný zvyšok prevažne flyšových sedimentov usadených v treťohorách (terciér - vek pred 23 až 67 miliónov rokov), v najvyššom priabóne (vek pred 37 - 38 miliónov rokov) a v oligocéne (pred 23 - 38 miliónov rokov)

Atraktivitou územia sú termálne pramene, osobitným predpokladom pre rozvoj je bohaté historické a kultúrne dedičstvo: významní rodáci, ľudové tradície, zaujímavé kultúrne pamiatky (na území sa nachádza napr.: kláštor v Spišskom Štiavniku z obdobia cistercitov, ktorý bol postavený s poverením pápeža v 13. stor., v obci Gánovce sa našiel odliatok mozgu neandertálca, ktorého originál je uložený v múzeu v Prahe, kúpele v Gánovciach s liečivou vodou na pohybové ústrojenstvo a zažívací trakt, v obci Hozelec sa nachádzajú travertíny a Hozelecký gejzír, obec je najstaršou obcou v našom regióne, boli tu magnezitové bane, v ktorých je ešte stále dostatočné množstvo magnezitu na ťažbu, v obci Jánovce sa nachádza Hrádok, kde sa našli pohrebiska z doby bronzovej a obdobia Keltov, v obci je uložená kópia Biblie, ktorú preložil mních Hadbavný, narodený v obci Jánovce, ktorú preložil do kultúrnej slovenčiny bohemizovaného typu, obec Hôrka je stará banícka obec, v ktorej je prameň liečivej minerálnej vody vhodnej na tráviaci trakt, obec Švábovce je tiež banícka obec. V obci sa nachádzajú dva minerálne pramene a kvet Hlaváčik jarný, ktorý je najsevernejšie sa vyskytujúci v Európe. Obec Hranovnica bola v minulosti spádovým mestečkom pre okolité obce v hornádskej kotline, bolo tu množstvo remeselníkov, mlyn, rybníky, ale zaujímavosťou bola výroba modrotlače. Na území obce sa nachádzajú aj termálne hranovnické plesá. Obec Vernár, ktorú poznali ako "výrobňu dreveného uhlia". V erbe obce je uhliar. Zaujímavosťou obce sú partizánske bunkre Obec Šuňava veľkou zaujímavosťou je Park dvoch morí, strecha kostola rozdeľuje vodu, kde jedna časť sa vlieva do Čierneho a druhá do Baltského mora, je to tzv. stredoeurópska rozvodnica dvoch morí. Druhou zaujímavosťou obce je, že sa skladá z dvoch obcí Vyšná a Nižná Šuňava, ktoré sa v roku 1974 spojili, jedna časť patrila do Liptova a druhá patrila Spišu. Prostredie vytvára vynikajúce podmienky pre cyklistiku, rieka Hornád s ďalšími vodnými plochami (kanály a rybníky) sú významným prvkom pri vytváraní rázu krajiny a endogénnym zdrojom, ktoré poskytujú viaceré formy využitia (preprava, rybolov, turizmus).

Výborná poloha pre agroturistiku, turistiku všeobecne a vôbec rozvoj cestovného ruchu, keďže celá oblasť je medzi troma národnými parkami - Vysoké Tatry, Nízke Tatry a Slovenský raj.